آریا صنعت آفاق | دارندگان مدرک

حمزه احسانی بارنجی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

حمزه احسانی بارنجی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۳۰۰

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

فرهود متحصنان

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

فرهود متحصنان

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۸۵

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT

حبیب چلانی چلان

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

حبیب چلانی چلان

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۸۱

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT

عادل آذرکیش

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

عادل آذرکیش

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۸۰

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

نبی قویمی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

نبی قویمی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۱

دوره های گذرانیده:

VT

حسین صمدی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

حسین صمدی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۱

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

صابر اژدری

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

صابر اژدری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۹

دوره های گذرانیده:

VT

میر مهدی آل یس

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

میرمهدی آل یس

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۸۲

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT

سید علی حسام سادات

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

سید علی حسام سادات

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۶

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT

سجاد جعفری نژاد بیلانکوه

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

سجاد جعفری نژاد بیلانکوه

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۹

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT

محمد رضا پودراتچی اصل

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا پودراتچی اصل

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۰

دوره های گذرانیده:

VT

احمد دلخواه خسروشاهی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

احمد دلخواه خسروشاهی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۳۰۲

دوره های گذرانیده:

VT

مهدی جلفایی اسکویی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

مهدی جلفایی اسکویی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۳۰۳

دوره های گذرانیده:

VT

شهرام کاشانی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

شهرام کاشانی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۳۰۹

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

ناصر انوری

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

ناصر انوری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۷

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

بابک لک

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

بابک لک

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۸۴

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

آیدین رفعتی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

آیدین رفعتی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۷

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT

یدالله جمشیدی وند

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

یدالله جمشیدی وند

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۵

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

ناصر ثنافر

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

ناصر ثنافر

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۶

دوره های گذرانیده:

VT

عطا الله فرشی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

عطا الله فرشی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۲

دوره های گذرانیده:

VT

امیر جعفری فرمند

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

امیر جعفری فرمند

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۳

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

سید آرش جواد زاده

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

سید آرش جواد زاده

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۴

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT

هادی دانش

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

هادی دانش

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۸

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

امیر گوهری

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

امیر گوهری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۵

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

قادر آشیانی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

قادر آشیانی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۲

دوره های گذرانیده:

VT

ابوالفضل احمدی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

ابوالفضل احمدی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۰

دوره های گذرانیده:

VT

نادر نجاتیان

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

نادر نجاتیان

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۳
دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

رضا کاظمی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

رضا کاظمی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۶۴

دوره های گذرانیده:

VT

کاوه شریفی وش

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

کاوه شریفی وش

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۸۳

دوره های گذرانیده:

VT

علی تقی زاد خدایی

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی:

علی تقی زاد خدایی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۷۸

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT

مهدی ترابی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مهدی ترابی

شماره گواهینامه:

UT-901212
MT-PT-RTI-901201
VT-901015

دوره های گذرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI

مهدی عبدالهی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مهدی عبدالهی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۲

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

مهدی بهادری مطلق

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مهدی بهادری مطلق

شماره گواهینامه:

۹۱۱۲۱۳

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

صالح غیاثی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

صالح غیاثی

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۱۴

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

مهدی محمدیان

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مهدی محمدیان

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۱۲

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

حسین عبدالحسین زاده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

حسین عبدالحسین زاده

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۱۱

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

علی علیزاده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

علی علیزاده

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۱۰

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

حسن واحدی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

حسن واحدی

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۹

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

عباس شعبانی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

عباس شعبانی

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۸

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

یعقوب رسولی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

یعقوب ر سولی

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۷

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

مهدی اسماعیلی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مهدی اسماعیلی

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۵

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

میر داوود حسینی مزرعه

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

میر داوود حسینی مزرعه

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۲

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

ناصر رنجبر زاده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

ناصر رنجبر زاده

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۱

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

بهزاد طالبی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

بهزاد طالبی

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۴

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

محمد رضا پورجنگی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمد رضا پورجنگی

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۳

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

فرهاد مدرس

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

فرهاد مدرس

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۰۶

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

حمید رستمی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

حمید رستمی

شماره گواهینامه:

۹۰۱۱۱۳

دوره های گزرانیده:

VT, MT, PT, UT, RTI, WPS

امین نژاد خاتمی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

امین نژاد خاتمی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۹

دوره های گزرانیده:

UT

اسماعیل اعتباری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

اسماعیل اعتباری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۸

دوره های گزرانیده:

MT,PT

جواد لطفی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

جواد لطفی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۷

دوره های گزرانیده:

VT

محمد احمد زاده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمد احمد زاده

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۶

دوره های گزرانیده:

VT

حامد لطفی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

حامد لطفی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۵

دوره های گزرانیده:

VT

محمدباقر محمدحسنی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمدباقر محمدحسنی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۴

دوره های گزرانیده:

VT

هانی حیدر آبادی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

هانی حیدرآبادی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۲

دوره های گزرانیده:

VT

عقیل قاسم پور

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

عقیل قاسم پور

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۳

دوره های گزرانیده:

VT

موسی ذوالقدر

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

موسی ذوالقدر

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۱

دوره های گزرانیده:

VT

گوهر رنجبری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

گوهر رنجبری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۸۰

دوره های گزرانیده:

VT

حامد زینال زاده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

حامد زینال زاده

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۹

دوره های گزرانیده:

VT

محمد پیامی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمد پیامی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۸

دوره های گزرانیده:

VT

ابراهیم شاهدی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

ابراهیم شاهدی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۷

دوره های گزرانیده:

VT

قاسم اژدری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

قاسم اژدری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۶

دوره های گزرانیده:

VT

ستار خلیلی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

ستار خلیلی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۵

دوره های گزرانیده:

UT,VT

رضا فتاحی سده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

رضا فتاحی سده

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۴

دوره های گزرانیده:

PT,RTI

محمد رضا علی حسینی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمد رضا علی حسینی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۳

دوره های گزرانیده:

UT

محمد حسین علی حسینی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمد حسین علی حسینی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۲

دوره های گزرانیده:

UT

ابوالفضل نجفی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

ابوالفضل نجفی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۱

دوره های گزرانیده:

UT

مهدی عسگری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مهدی عسگری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۷۰

دوره های گزرانیده:

UT

صالح هلالی سامی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

صالح هلالی سامی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۹

دوره های گزرانیده:

UT

ابوالقاسم نعمت نژاد

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

ابوالقاسم نعمت نژاد

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۸

دوره های گزرانیده:

UT

احمد عزیزیان شیشوان

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

احمد عزیزیان شیشوان

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۷

دوره های گزرانیده:

VT

حامد جوادی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

حامد جوادی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۶

دوره های گزرانیده:

VT

حسن آرمند

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

حسن آرمند

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۵

دوره های گزرانیده:

VT

امین متولیان

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

امین متولیان

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۴

دوره های گزرانیده:

UT,MT,PT,RTI

بهروز رضایی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

بهروز رضایی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۳

دوره های گزرانیده:

VT

صادق شهابی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

صادق شهابی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۲

دوره های گزرانیده:

PT

جواد محبت خواه

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

جواد محبت خواه

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۱

دوره های گزرانیده:

VT

مصطفی حسین وند

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مصطفی حسین وند

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۶۰

دوره های گزرانیده:

VT

فرهاد نوری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

فرهاد نوری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۹

دوره های گزرانیده:

VT,UT

وفا دست یار

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

وفا دست یار

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۸

دوره های گزرانیده:

VT

جلیل جلیلی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

جلیل جلیلی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۷

دوره های گزرانیده:

VT,UT

بابک امیر ضیائی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

بابک امیرضیائی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۶

دوره های گزرانیده:

VT,UT

نوید کتابچی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

نوید کتابچی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۴

دوره های گزرانیده:

VT,UT

یعقوب فرجیان خضرلو

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

یعقوب فرجیان خضرلو

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۵

دوره های گزرانیده:

VT

عبدالله سقائی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

عبدالله سقائی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۳

دوره های گزرانیده:

VT,UT

ایرج خوشکلام

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

ایرج خوشکلام

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۲

دوره های گزرانیده:

VT

مرتضی کاظمی هرق

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مرتضی کاظمی هرق

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۱

دوره های گزرانیده:

VT,UT

سعید شفق

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

سعید شفق

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۵۰

دوره های گزرانیده:

VT,UT

رامین عجم زاده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

رامین عجم زاده

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۹

دوره های گزرانیده:

VT

مهدی نصرت پور

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مهدی نصرت پور

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۸

دوره های گزرانیده:

VT,UT

علی اکبر مسعودیان

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

علی اکبر مسعودیان

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۷

دوره های گزرانیده:

VT,UT

احمد پاک نژاد

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

احمد پاک نژاد

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۶

دوره های گزرانیده:

RTI,MT,PT

شایان شهرام

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

شایان شهرام

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۵

دوره های گزرانیده:

VT

بهزاد محمدی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

بهزاد محمدی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۲

دوره های گزرانیده:

MT,PT

پژمان فرجی ملکی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

پژمان فرجی ملکی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۱

دوره های گزرانیده:

RTI

 

وحید مظفری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

وحید مظفری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۰

دوره های گزرانیده:

RTI

سید امیرحسین بختیاری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

سید امیرحسین بختیاری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۹

دوره های گزرانیده:

VT

علی خلیلی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

علی خلیلی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۸

دوره های گزرانیده:

VT

فرزاد مرد شجاعی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

فرزاد مرد شجاعی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۷

دوره های گزرانیده:

VT

جواد خدائی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

جواد خدائی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۵

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

امیر سعید سعیدی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

امیر سعید سعیدی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۴

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

وحید ملکی وند

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

وحید ملکی وند

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۳

دوره های گزرانیده:

VT

الیار جوانی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

الیار جوانی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۲

دوره های گزرانیده:

VT

میلاد قنبری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

میلاد قنبری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۱

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

مهدی حجت فرسنگی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مهدی حجت فرسنگی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۳۰

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

علی اژدری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

علی اژدری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۹

دوره های گزرانیده:

VT

امیرحسین رفیعی فام

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

امیر حسین رفیعی فام

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۸

دوره های گزرانیده:

VT

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۳

دوره های گزرانیده:

RTI

محمدرضا آتشبار

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمد  آتشبار

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۷

دوره های گزرانیده:

VT

محمد یعقوب نژاد

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمد یعقوب نژاد

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۶

دوره های گزرانیده:

VT

حجت رضا زاده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

حجت رضا زاده

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۵

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

خسرو ایراندوست

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

خسرو ایراندوست

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۴

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

صالح صبری هرق

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

صالح صبری هرق

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۳

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

رضا حسامی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

رضا حسامی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۲

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

عارف معصومی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

عارف معصومی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۱

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

علی عزیزی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

علی عزیزی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۲۰

دوره های گزرانیده:

VT

علیرضا خسروی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

علیرضا خسروی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۹

دوره های گزرانیده:

VT,MT,PT

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۴۳

دوره های گزرانیده:

RTI

نوید تیرغم

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

نوید تیرغم

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۸

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

صادق مطلوبی مقدم

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

صادق مطلوبی مقدم

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۷

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

مرتضی راه دار

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مرتضی راه دار

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۶

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

رضا محمودی چلان

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

رضا محمودی چلان

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۵

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

نیما مسعودی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

نیما مسعودی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۴

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

مسعود صابری

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

مسعود صابری

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۳

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

سلماز نوبر پور

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

سلماز نوبرپور

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۲

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

آرمین فرزام پور

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

آرمین فرزام پور

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۱

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

فرزاد میکائیلی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

فرزاد میکائیلی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۱۰

دوره های گزرانیده:

VT

سید اشکان موسوی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

سید اشکان موسوی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۰۹

دوره های گزرانیده:

VT

سینا حسنی فامیان اصل

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

سینا حسنی فامیان اصل

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۰۸

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

میلاد هدایت

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

میلاد هدایت

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۰۷

دوره های گزرانیده:

VT,RTI

سجاد رضا زاده

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

سجاد رضا زاده

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۰۶

دوره های گزرانیده:

VT,RTI,MT,PT

محمد حسن فامیان

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

محمد حسن فامیان

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۰۵

دوره های گزرانیده:

VT

کاوه سرمستی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

کاوه سرمستی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۰۴

دوره های گزرانیده:

VT

سیده فاطمه موسوی

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

سیده فاطمه موسوی

شماره گواهینامه:

۹۱۱۱۰۳

دوره های گزرانیده:

VT,MT,PT,RTI

علی ملا زاده ناظم

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

علی ملا زاده ناظم

شماره گواهینامه:

باطل شد

۹۱۱۱۰۲

دوره های گزرانیده:

VT

جلیل خلیل مرد

۳۰ آبان ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی:

جلیل خلیل مرد

شماره گواهینامه:

باطل شد

۹۱۱۱۰۱

دوره های گزرانیده:

VT

سینا پور حسن

۱۵ تیر ۱۳۹۰

سینا پور حسن

نام و نام خانوادگی:

سینا پور حسن

شماره گواهینامه:

۱۶۲۳۷

دوره های گزرانیده:

MT

خیر الله موسوی

۱۴ تیر ۱۳۹۰

خیر لله موسوی

نام و نام خانوادگی:

خیر الله موسوی

شماره گواهینامه:

۸۹۰۸۰۵

دوره های گزرانیده:

UT،VT

آرش اصغر زاده

۱۴ تیر ۱۳۹۰

آرش اصغر زاده

نام و نام خانوادگی:

آرش اصغر زاده

شماره گواهینامه:

۸۹۰۸۱۰

دوره های گزرانیده:

UT،RTI،VT

امید هنرمند

۱۴ تیر ۱۳۹۰

امید هنرمند

ام و نام خانوادگی:

امید هنرمند

شماره گواهینامه:

۸۹۰۸۰۸

دوره های گزرانیده:

UT

محمد غلامی

۱۴ تیر ۱۳۹۰

محمد غلامی

نام و نام خانوادگی:

محمد غلامی

شماره گواهینامه:

۸۹۰۸۰۹

دوره های گزرانیده:

UT

علی سرایلو

۱۴ تیر ۱۳۹۰

علی سرایلو

نام و نام خانوادگی:

علی سرایلو

شماره گواهینامه:

۸۹۰۸۱۲

دوره های گزرانیده:

UT

مجید دانشی ملکی

۱۴ تیر ۱۳۹۰

مجید دانشی ملکی

نام و نام خانوادگی:

مجید دانشی ملکی

شماره گواهینامه:

۹۰۰۲۰۵

دوره های گزرانیده:

UT،VT

رضا پاشازاده

۱۴ تیر ۱۳۹۰

رضا پاشازاده

نام و نام خانوادگی:

رضا پاشازاده

شماره گواهینامه:

۹۰۰۲۰۳

دوره های گزرانیده:

UT،VT

حسن محمودی

۱۴ تیر ۱۳۹۰

حسن محمودی

نام و نام خانوادگی:

حسن محمودی

شماره گواهینامه:

۸۹۱۲۱۵

دوره های گزرانیده:

UT،VT

شهرام نعمتی

۱۴ تیر ۱۳۹۰

شهرام نعمتی

نام و نام خانوادگی:

شهرام نعمتی

شماره گواهینامه:

۹۰۰۲۲۸

دوره های گزرانیده:

VT

علیرضا حاتمی

۱۴ تیر ۱۳۹۰

علیرضا حاتمی

نام و نام خانوادگی:

علیرضا حاتمی

شماره گواهینامه:

۸۹۱۱۰۶

دوره های گزرانیده:

UT,MT،PT،RTI،VT

قاسم بناری

۱۴ تیر ۱۳۹۰

قاسم بناری

نام و نام خانوادگی:

قاسم بناری

شماره گواهینامه:

۸۹۰۵۴۸

دوره های گزرانیده:

VT

امیر دادروان

۱۴ تیر ۱۳۹۰

امیر دادروان

نام و نام خانوادگی:

امیر دادروان

شماره گواهینامه:

۸۹۰۵۴۳

دوره های گزرانیده:

vt

یاسر فرهودی نیا

۱۴ تیر ۱۳۹۰

یاسر فرهودی نیا

نام و نام خانوادگی:

یاسر فرهودی نیا

شماره گواهینامه:

۸۹۰۵۴۷

دوره های گزرانیده:

MT،PT،VT

حبیب پو رمحمد نوری

۱۴ تیر ۱۳۹۰

حبیب پور محمد نوری

نام و نام خانوادگی:

حبیب پور محمد نوری

شماره گواهینامه:

۸۹۰۵۴۶

دوره های گزرانیده:

MT،PT،UT،VT

مسعود رضوانی

۱۴ تیر ۱۳۹۰

نام و نام خانوادگی:

مسعود رضوانی

شماره گواهینامه:

۸۹۰۵۱۵

دوره های گزرانیده:

MT،PT،VT

سعید نوروزی

۱۴ تیر ۱۳۹۰

سعید نوروزی

نام و نام خانوادگی:

سعید نوروزی

شماره گواهینامه:

۸۹۰۸۰۵

دوره های گزرانیده:

MT،PT،UT،VT

مریم نبی زاده

۱۳ تیر ۱۳۹۰

مریم نبی زاده

نام و نام خانوادگی:

مریم نبی زاده

دوره گزرانیده:

UT، RTI،PT،MT،VT

شماره   Certificate No :

۸۹۰۹۰۳

 

 

ارسال یاداشت