سیمان سردار بوكان  | آریا صنعت آفاق

سیمان سردار بوکان

۱۶ تیر ۱۳۹۰

تست و آزمایش قطعاتکارخانه سیمان سردار بوکان

ارسال یاداشت