كارخانه تصفيه روغن تبريز | آریا صنعت آفاق

کارخانه تصفیه روغن تبریز

۱۶ تیر ۱۳۹۰

خدمات بازرسی و نظارت عالیه حفاظت کاتدیک کارخانه تصفیه روغن تبریز

ارسال یاداشت