شركت ياقوت صنعت تبريز | آریا صنعت آفاق

شرکت یاقوت صنعت تبریز

۳۰ آبان ۱۳۹۱

آموزش بازرسی جوش برای مهندسین شرکت یاقوت صنعت

اجرای نظارت و بازرسی جوش

ارسال یاداشت